Tăng Lực Chiến

Huỳnh Thạch

 

-Các bạn khai thác huỳnh thạch, xong có thể tiến cấp huỳnh thạch để nó tăng lên cấp cao hơn

-Sau đó khảm vào

-Khảm ngọc phù hợp với class của bạn, ví dụ DW muốn skill quẩy rồng cho mạnh thì khảm sát thương thổ(đất)

-khảm max bảng huỳnh thạch này rất mạnh, nó được đánh giá là mục mạnh nhất nhì trong game rồi nhé