Tăng Lực Chiến

Đồ Giám

***Train quái ở tất cả các map sẽ rơi hồn quái, dùng hồn quái để đồ giám

***Đồ giám tăng sức mạnh rất nhiều đấy các bạn