Hướng Dẫn

Đổi Giới Tính

***Hướng dẫn AE đổi giới tính***

-Các bạn chọn phần nhân vật -> nhân vật phụ

-Chuyển nhân vật phụ cần kim cương để chuyển, có thể chuyển được số lần chuyển sinh, sử dụng túi đồ cũ của nhân vật kia và có thể quay lại nhân vật chính như lúc chưa chuyển. Nghĩa là có thể chơi 5 class cùng 1 nhân vật